Wijzigingen van het artikel 69 van de wet van 30 maart 1994

Publication date: 
10/07/2014 - 15:15
Wijzigingen van het artikel 69 van de wet van 30 maart 1994

De bijzondere wetten van de zesde staatshervorming voorzien niet in de overdracht van de middelen van het globaal plan waarmee gemeenten/steden worden gesubsidieerd in het kader van de uitvoering van straffen en maatregelen.
 
Dit betekent dat de federale overheid ook in de toekomst bevoegd zal blijven voor de uitbetaling van de subsidies aan de gemeenten en dat de subsidieovereenkomsten getekend zullen blijven worden door de Minister van Justitie.
 
Voor wat de uitvoering van straffen en maatregelen betreft zullen de justitiehuizen als organisaties van de gemeenschappen, in de praktijk dus samenwerken met omkaderingsdiensten die gesubsidieerd worden door de Minister van Justitie.
 
De wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (globaal plan) werd dan ook gewijzigd om de gemeenschappen een rol te geven in het subsidiemechanisme. Concreet zal over het geheel van de subsidies voortaan jaarlijks overleg gepleegd worden in de Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen. Vervolgens zal het geheel van de subsidies worden vastgelegd in een Koninklijk Besluit, vooraf besproken in de ministerraad.
 
Andere wijzigingen van het artikel 69 van de wet van 30 maart 1994 zijn:

  • de introductie van de mogelijkheid tot het afsluiten van meerjaarlijkse overeenkomsten met de Minister van Justitie.
  • naast het voorzien in personeelskosten en actiemiddelen verbonden aan de aanwerving van personeel, zullen de overeenkomsten ook de kosten kunnen dekken inherent aan het omkaderen van straffen en maatregelen.
  • vroeger konden enkel de lokale overheden (steden en gemeenten) een subsidieovereenkomst afsluiten met de Minister van Justitie. Via deze wetswijziging kunnen voortaan ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies, vzw's en stichtingen van openbaar nut gesubsidieerd worden, op voorwaarde dat een overeenkomst wordt afgesloten met de Minister van Justitie. Deze wijziging komt tegemoet aan de vraag die al enige tijd bestaat om het aantal partners uit te breiden.

 
De wet tot wijziging van het artikel 69 treedt in werking op 1 januari 2015.

De uitvoeringsbesluiten van deze wet worden momenteel opgesteld.

12 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft (1)