Wat is de rol van de justitieassistent?

Wat is de rol van de justitieassistent?

In de justitiehuizen legt de justitieassistent de werkstraf ten uitvoer:

 • Hij bepaalt het werk en de plaats waar de veroordeelde zal werken, in overleg met de omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (dienst AGM) indien deze is aangesteld.
 • Hij houdt rekening met het profiel en het gerechtelijk dossier van de veroordeelde.
 • Hij gaat de uitvoering van de werkstraf na, in overleg met de omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen indien deze is aangesteld.
 • Hij brengt verslag uit aan de probatiecommissie.

Vragen

Wat betreft de uitvoering van werkstraffen en dienstverleningen bestaan er twee soorten projecten: dispatchingsprojecten en werkvloerprojecten.

De dispatchingsprojecten zoeken een geschikte prestatieplaats voor de veroordeelde, verzekeren en coördineren de opvolging van de geleverde prestatie in de gemeenschap. Deze diensten worden in Brussel en het zuiden van het land meestal <<services d'encadrement des mesures judiciaires alternatives>> (SEMJA) genoemd en <<dispatchingsproject>> in het noorden.

De werkvloerprojecten zijn ofwel gesubsidieerde prestatieplaatsen ofwel projecten waar de te presteren arbeid een intensieve opvolging ter plekke vraagt. In Wallonië en Brussel komen deze projecten zelden voor.

Binnen de justitiehuizen ondersteunt de coördinator Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (coördinator AGM) de uitvoering van de werkstraf:

 • Hij informeert alle actoren.
 • Hij brengt alle actoren met elkaar in contact.
 • Hij vindt voldoende prestatieplaatsen opdat iedere veroordeelde kan starten met de uitvoering van de werkstraf binnen een redelijke termijn en op een geschikte plaats, in overleg met de omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (dienst AGM).
 • Hij signaleert moeilijkheden en stelt oplossingen voor.
 • Hij volgt en controleert de omkaderingsdiensten.

In de justitiehuizen legt de justitieassistent de werkstraf ten uitvoer:

 • Hij bepaalt het werk en de plaats waar de veroordeelde zal werken, in overleg met de omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (dienst AGM) indien deze is aangesteld.
 • Hij houdt rekening met het profiel en het gerechtelijk dossier van de veroordeelde.
 • Hij gaat de uitvoering van de werkstraf na, in overleg met de omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen indien deze is aangesteld.
 • Hij brengt verslag uit aan de probatiecommissie.

De omkaderingdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (dienst AGM) wordt gesubsidieerd door de FOD Justitie.

Hij is de partner van de justitieassistent ten aanzien van de veroordeelde.

 • De dienst bepaalt het werk en de plaats waar de veroordeelde zal werken, in overleg met de justitieassistent.
 • De dienst gaat de uitvoering van de werkstraf na en informeert de justitieassistent.
 • Hij ondersteunt de veroordeelde tijdens de uitvoering van de werkstraf.

De dienst AGM is de partner van de coördinator Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (coördinator AGM) ten aanzien van de prestatieplaats.

 • Hij zoekt nieuwe prestatieplaatsen, in overleg met de coördinator AGM.
 • Hij onderhoudt op regelmatige basis contact met de prestatieplaatsen en ondersteunt ze.

De prestatieplaats bekleedt een centrale plaats in de uitvoering van de werkstraffen. Hij werkt samen met justitie op vrijwillige basis.

Hij staat in voor de dagelijkse begeleiding van de veroordeelde en bevordert het goede verloop van de werkstraf.

Hij werkt samen met de omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen en/of de justitieassistent die belast is met het dossier teneinde te zorgen voor een efficiënt beheer.

De probatiecommissie houdt toezicht op de uitvoering van de werkstraf.

 • Zij verduidelijkt de overeenkomst inzake de werkstraf of past ze aan.
 • Zij maakt het dossier van de werkstraf over aan het openbaar ministerie voor toepassing van de vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf).
 • Zij is samengesteld uit een magistraat (voorzitter), een advocaat en een ambtenaar.