FAQ

  • De veroordeelde moet over de vereiste vaardigheden beschikken en moet goed begrijpen wat de gevolgen van een werkstraf zijn voor hem en voor zijn familie.
  • De verslagen die u als rechter of openbaar ministerie aan het justitiehuis kan vragen om met kennis van zaken een gepaste beslissing te kunnen nemen.
  • Beknopt voorlichtingsrapport : hierin geeft de justitieassistent u een antwoord op een specifieke vraag zodat u kan nagaan of een bepaald persoon in staat is een werkstraf (of een andere straf) uit te voeren.
  • Maatschappelijke enquête : de justitieassistent schetst een algemeen beeld van de levenssituatie van een persoon en de feiten worden in een bredere psychosociale context geplaatst.

Behalve vrijwillige prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen, werden ook samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen FOD Justitie en:

              Defensie

              FOD Binnenlandse zaken

              Waalse overheidsdienst

 

U wenst te worden gesubsidieerd via het globaal plan.

Een aanvraag indienen

U bent een stad/gemeente en wenst een project ter omkadering van een werkstraf of een andere alternatieve gerechtelijke maatregel (opleiding, behandeling) te ontwikkelen, gesubsidieerd door de FOD Justitie. Via het Globaal Plan heeft u de mogelijkheid een forfaitaire tegemoetkoming (bijdrage in de personeelskosten) te genieten voor een bijkomende aanwerving van personeel.

Wij verzoeken u om uw aanvraag te richten aan Team strategie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling justitiehuizen, via het formulier" nieuwe subsidieaanvraag".

Na ontvangst van uw kandidatuur bezorgt het Team strategie uw aanvraag aan de coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen (coördinator AGM) van het betrokken justitiehuis. Die zal met u contact opnemen teneinde de opportuniteit van uw aanvraag te evalueren. Indien de analyse gunstig is, zal de coördinator AGM u helpen om uw subsidieaanvraag op te stellen, via het formulier "nieuwe officiële subsidieaanvraag".

Na ontvangst van bovenstaand formulier, richt het Team strategie uw verzoek aan de evaluatie- en opvolgingscommissie van uw gerechtelijk arrondissement (voorgezeten door de procureur des Konings). Laatstgenoemde zal uitspraak doen over uw aanvraag (u zal in voorkomend geval worden verzocht om uw project voor te stellen) en zal een advies opstellen ten behoeve van de minister van Justitie.

Het Team strategie zal ook een advies uitbrengen ten behoeve van de minister. Uw aanvraag zal vervolgens ter goedkeuring aan de ministerraad worden voorgelegd. U zal een brief van het Team strategie ontvangen om u op de hoogte te brengen van de beslissing van de ministerraad.

Koninklijk besluit en overeenkomst

Ingevolge de beslissing van de ministerraad wordt een koninklijk besluit (subsidie-KB ) gepubliceerd. Vanaf de bekendmaking van dit koninklijk besluit wordt u een door de minister ondertekende subsidieovereenkomst toegestuurd.

Aanwervingen

De nieuwe aanwerving(en) kan (kunnen) plaatsvinden vanaf de dag van de beslissing van de ministerraad. Zodra er een nieuwe aanwerving is, moet de stad/gemeente het GP1-formulier invullen.

Uitkering van de subsidies

Een schijf van 70% van de subsidie zal worden gestort bij de inwerkingtreding van dit besluit. Het saldo zal worden gestort in de loop van het volgende jaar, na controle van de verantwoordingsstukken.

Financiële controle

Elk jaar worden de personeelsuitgaven onderworpen aan een financiële controle. Daartoe moet ten laatste tegen 31 maart volgend op het afgelopen subsidiejaar voor elk gesubsidieerd personeelslid het formulier GP 2 (personeelskosten) en het formulier GP3 (personeelsoverzicht) worden teruggestuurd.

Activiteitenverslag

Elk trimester moet van het project een activiteitenverslag worden voorgelegd. Dat moet worden verstuurd naar de coördinator AGM tegen de 15e dag die volgt op het einde van elk trimester. Voor de arrondissementen waar er geen coördinator is, moet het activiteitenverslag worden verstuurd naar het Team strategie binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling justitiehuizen.

Jaarlijkse evaluatie

De gesubsidieerde projecten worden jaarlijks geëvalueerd. In december van elk jaar ontvangt u een brief van het Team strategie om u op de hoogte te brengen van de modaliteiten van deze evaluatie.

Toegang tot de volledige regelgeving (koninklijk besluit van 12 augustus 1994)

 
U wenst te worden gesubsidieerd als nationaal project

Een aanvraag indienen

U bent een openbare dienst of een vzw die wenst een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de alternatieve gerechtelijke maatregelen en die in staat zou zijn uw werking uit te breiden naar verschillende gerechtelijke arrondissementen.

De toegekende subsidies kunnen als volgt worden ingezet: een deel ter vergoeding van de personeelskosten,  een ander deel ter vergoeding van de werkingskosten.

Wij verzoeken u om uw vraag te richten aanhet Team Strategie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling justitiehuizen, via het formulier" nieuwe subsidieaanvraag".

Zodra wij uw kandidatuur ontvangen hebben, zal ons team uw aanvraag onderzoeken in overleg met de betrokken justitiehuizen. Indien het project dat u wenst te ontwikkelen beantwoordt aan een vraag op het niveau van één of meerdere gerechtelijke arrondissementen, zal (zullen) de coördinator(en) voor alternatieve gerechtelijke maatregelen (coördinator AGM) of het Team strategie met u in contact treden om u te helpen uw subsidieaanvraag op te stellen.

De subsidieaanvraag wordt aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gericht via een aangetekend schrijven.

De volgende documenten moeten bij uw aanvraag worden gevoegd:

De uittreksels uit de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met de samenstelling van de raad van bestuur, alsmede de statuten en de eventuele wijzigingen ervan.

Uw volledige dossier (formulier en bijlagen) wordt naar het Team strategie verstuurd.

Uw aanvraag zal worden onderzocht door het Team strategie die een advies zal uitbrengen aan de minister. De beslissing van de minister zal u worden meegedeeld via een aangetekend schrijven binnen vier maanden na de ontvangst van de aanvraag.

Ministerieel besluit

Er wordt u een ministerieel subsidiebesluit, ondertekend door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bezorgd.

Aanwervingen

Van zodra een personeelslid wordt aangeworven, of bij wijzigingen in het personeelsbestand, moet het formulier NP1 naar het Team strategie worden gestuurd.

Uitkering van de subsidies

De subsidies worden uitgekeerd in tweemaandelijkse schijven.

Financiële controle

De uitgaven die in het kader van de subsidiëring gebeuren, worden onderworpen aan een jaarlijkse financiële controle. De originele verantwoordingsstukken met betrekking tot de personeels-, en werkingskosten moeten ten laatste drie maanden na het einde van het werkjaar naar het Team strategie worden gestuurd.

Activiteitenverslag

Elk trimester moet uw vzw een activiteitenverslag indienen. Dat verslag moet tegen de 15e dag van de maand die volgt op het einde van het trimester worden overgemaakt aan de dienst Gemeenschapsgerichte Straffen en Maatregelen en de coördinatoren AGM.

Evaluatie

De projecten zullen elk jaar worden geëvalueerd op grond van de verlengingsaanvraag.

Toegang tot de volledige regelgeving (koninklijk besluit van 17 december 2003)

 
U weet niet welke subsidie te gebruiken

U bent een vzw, een stad/gemeente en wenst subsidies te ontvangen om een project ter omkadering van een werkstraf of van een andere alternatieve gerechtelijke maatregel (opleiding, behandeling) te ontwikkelen. U weet niet welke weg uw subsidieaanvraag moet volgen (Globaal Plan of nationale projecten).

Vul het formulier "subsidieaanvraag"in en stuur het naar het Team strategie.

Uw aanvraag zal worden onderzocht door het Team strategie in overleg met het (de) betrokken justitiehuis (justitiehuizen). Indien uw projectvoorstel beantwoordt aan een vraag op het niveau van één of meerdere gerechtelijke arrondissementen, zal de coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen (coördinator AGM) of Team strategie met u contact nemen om u te helpen bij het opstellen van uw subsidieaanvraag en om de meest efficiënte weg te bepalen.

 

Contacteer de coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen (coördinator AGM) van het justitiehuis van uw arrondissement. De coördinator AGM zal nagaan of u aan de voorwaarden voldoet en hij zal al uw vragen beantwoorden.

 

U bent een project Globaal Plan

Het is noodzakelijk uw vraag te bespreken met de coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen (cöordinator AGM) van uw arrondissement zodat hij het belang ervan kan beoordelen. Daartoe neemt u rechtstreeks contact op met de coördinator in kwestie.

Indien de coördinator AGM van oordeel is dat uw aanvraag gegrond is, moet deze gericht worden aan het Team strategie door middel van het formulier "nieuwe officiële subsidieaanvraag". Dit formulier dient ingevuld te worden met medewerking van de coördinator AGM. De stad/gemeente die de subsidie vraagt, maakt het formulier over aan het Team strategie.

Het Team strategie deelt uw vraag mee aan de evaluatie- en opvolgingscommissie (EOC), die wordt voorgezeten door de procureur des Konings. Op het ogenblik van hun jaarlijkse vergadering of op een vergadering 'ad hoc' zal het EOC u eventueel uitnodigen om uw aanvraag te komen voorstellen.

De EOC brengt advies uit bij de minister van Justitie, met een kopie aan het Team strategie.

De definitieve beslissing wordt genomen door de ministerraad. Deze beslissing wordt u nadien meegedeeld door het Team strategie.
 
U bent een nationaal project

De nationale projecten die een uitbreiding van personeel wensen, dienen een aanvraag in bij de minister, bij aangetekend schrijven, ten laatste een maand voor het verstrijken van het activiteitenjaar. Het verzoek om uitbreiding wordt bij de verlengingsaanvraag gevoegd.

Uw aanvraag moet de aandacht vestigen op hoe de gevraagde middelen gebruikt zullen worden (te ontwikkelen in het actieplan).

Uw aanvraag gaat vergezeld van het formulier NP 3 "uitbreidingsaanvraag".

 

De gesubsidieerde projecten mogen hun aanbod niet op unilaterale wijze wijzigen. Enerzijds maken zij deel uit van de strafrechtelijke keten en een wijziging op dat vlak kan grote gevolgen hebben in de volledige keten. Anderzijds worden de projecten gesubsidieerd en geëvalueerd voor een welbepaald aanbod, de subsidiërende overheid moet dus bij die beslissing worden betrokken.

Voorbeelden:

- Een werkvloerproject wenst een nieuwe afdeling op te richten in een ander gerechtelijk arrondissement.

- Een dispatchingsproject wenst een werkvloerproject te ontwikkelen.

- Een dispatchingsproject kreeg al lang geen verwijzingen meer naar de bijkomende module vorming, maar wil dit aanbod opnieuw activeren. .

- Een project stelt een individuele opleiding "sociale vaardigheden" voor en wenst een nieuwe individuele opleiding "agressiebeheer" in te stellen.

- Een project stelt een individuele opleiding "bewustmaking inzake verkeersveiligheid" voor, maar wil de opleiding omvormen tot een groepsmodule.

- Een project stelt een opleiding van 21 uur voor (3 dagen van 7.00 uur) en wenst over te schakelen naar een opleiding van 18 uur (3 dagen van 6.00 uur).

- Een project verstrekt een opleiding inzake verslavingsgedrag, gericht op drugsverslaafden, maar wenst de opleiding ook uit te breiden naar een andere doelgroep (verslaafden aan kansspelen, alcoholverslaafden,...).

Te volgen procedure:

1) Het is noodzakelijk dat uw aanvraag wordt besproken met de coördinator(en) alternatieve gerechtelijke maatregelen(cöordinator AGM) van uw arrondissement zodat hij (zij) het belang ervan kan (kunnen) beoordelen. De projecten van het globaal plan nemen rechtstreeks contact op met de betrokken coördinator AGM. De nationale projecten nemen contact met het Team strategie die de betrokken coördinatoren zullen informeren.

2) Indien de coördinator(en) AGM van oordeel is (zijn) dat de aanvraag gegrond is, dient deze gericht te worden aan het Team strategie door middel van het formulier "wijziging aanbod". Dit formulier moet worden ingevuld met medewerking van de coördinator AGM. De aanvraag moet vervolgens door de stad/gemeente die de subsidie krijgt, aan het Team strategie worden gericht. De nationale projecten versturen hun aanvraag rechtstreeks naar het team.

3) Indien er een wettelijke verplichting is of indien het Team strategie dat nodig acht, stuurt het team uw aanvraag naar de evaluatie- en opvolgingscommissie (EOC), voorgezeten door de procureur des Konings. Op het ogenblik van hun jaarlijkse vergadering of tijdens een vergadering 'ad hoc' zal het EOC u eventueel uitnodigen om uw aanvraag te komen voorstellen. De EOC brengt advies uit bij de minister van Justitie, met een kopie aan het Team strategie.

4) De definitieve beslissing wordt u meegedeeld door het Team strategie.

U bent een project Globaal Plan

Er moeten geen bijzondere regels in acht worden genomen, tenzij het invullen van de verschillende administratieve formaliteiten die nodig zijn voor het goede beheer van uw dossier.

U wordt jaarlijks geëvalueerd. In december van elk jaar ontvangt u een brief van het Team strategie die u op de hoogte brengt van de modaliteiten van de evaluatie.

Daartoe moet u vooreerst een activiteitenverslag indienen. Dat verslag moet worden verstuurd naar de coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen (coördinator AGM) tegen de 15e dag die volgt op het einde van ieder trimester. Voor de arrondissementen waar er geen coördinator AGM is, moet het activiteitenverslag worden gestuurd naar het Team strategie.

De verlenging van het project is afhankelijk van de resultaten van de evaluatie.  Elk jaar wordt een subsidie-KB bekendgemaakt en wordt er ook een overeenkomst gesloten tussen de minister van Justitie en uw burgemeester.

Bij de inwerkingtreding van het koninklijk besluit met oog op de jaarlijkse subsidiëring wordt een schijf van 70% gestort. Het saldo wordt gestort in de loop van het volgende jaar, na controle van de verantwoordingsstukken.

Elk jaar worden de personeelsuitgaven onderworpen aan financiële controle. Voor elk gesubsidieerd personeelslid moet het formulier GP 2 (personeelskosten) alsook het formulier GP 3 (personeelsoverzicht) worden teruggestuurd naar het team strategie en dit ten laatste op 31 maart volgend op het afgelopen subsidiejaar.

Wil u er ook op letten dat de stad/gemeente bij een wijziging in de personeelssituatie het formulier GP1 (wijziging van personeel) invult.

Zie de volledige regelgeving (koninklijk besluit van 12 augustus 1994).

 
U bent een nationaal project

Elk jaar moeten de nationale projecten een verlenging van hun subsidie vragen aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin. Dat verzoek gebeurt bij aangetekend schrijven, ten laatste een maand voor het verstrijken van het werkjaar.

U wordt jaarlijks beoordeeld op basis van die verlengingsaanvraag.

In uw aanvraag wordt de balans opgemaakt van het geheel aan activiteiten gedurende het afgelopen jaar. U dient het aantal georganiseerde groepen aan te geven, in welke gerechtelijke arrondissementen uw activiteit plaatsvond, welke activiteiten u hebt opgezet op vlak van sensibilisering en de gevolgen ervan, alsook de opleidingsactiviteiten van het personeel.

Om volledig te zijn, moet uw aanvraag vergezeld gaan van de volgende stukken:

- een activiteitenverslag (kwalitatief gedeelte en kwantitatief gedeelte) dat betrekking heeft op de drie eerste trimesters

- een actieplan

- een formulier NP 2 (verlengingsaanvraag)

Van zodra wij uw volledig dossier ontvangen hebben, zal onze dienst uw aanvraag onderzoeken en een advies uitbrengen bij de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De definitieve beslissing van de minister wordt u binnen 4 maanden na ontvangst van het verzoek meegedeeld in de vorm van een subsidie-KB.

De subsidies worden uitgekeerd in tweemaandelijkse schijven.

De verrichte uitgaven worden onderworpen aan een jaarlijkse financiële controle. De originele verantwoordingsstukken met betrekking tot de kosten voor personeel en werking moeten ten laatste drie maanden na het einde van het activiteitenjaar aan het Team strategie worden overgemaakt.

Bij een personeelswijziging moet het formulier NP1 worden ingevuld.

Zie de volledige registratie (koninklijk besluit van 17 december 2003).

 

Opstart van de werkstraf 

De rechter spreekt de veroordeling tot een werkstraf en het aantal te presteren uren uit. Hij bepaalt ook een vervangende straf die zal worden toegepast wanneer de veroordeelde niet alle uren presteert (gevangenisstraf of geldboete).

De justitieassistent roept de werkgestrafte op voor een gesprek in het justitiehuis van de verblijfplaats van de werkgestrafte. De justitieassistent legt het verloop van de werkstraf uit en hij onderzoekt de kwalificaties, de capaciteiten, de bestaansmiddelen, de verplaatsingsmiddelen en de beschikbaarheden van de veroordeelde. De justitieassistent kan de ondersteuning vragen van een omkaderingsdienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (dienst AGM). De justitieassistent of de dienst AGM neemt contact op met de prestatieplaats waar de werkgestrafte mag werken.

De "geschikte" veroordeelde voor de "geschikte" prestatieplaats

De justitieassistent of de dienst AGM organiseert een ontmoeting tussen de gekozen prestatieplaats en de werkgestrafte. De praktische details worden besproken (soort activiteit, agenda, uurregeling, werkkledij ...).

De werkgestrafte, de verantwoordelijke van de prestatieplaats, de justitieassistent (en de dienst AGM) ondertekenen de overeenkomst.

Uitvoering werkstraf

De werkgestrafte werkt volgens het afgesproken uurrooster.

De prestatieplaats informeert de justitieassistent of de dienst AGM over het verloop van de werkstraf en de eventuele moeilijkheden.

In geval van problemen bezorgt de justitieassistent verslagen aan de probatiecommissie.

De probatiecommissie neemt beslissingen (bv. veranderen van prestatieplaats, afsluiten van het dossier en overmaken van het dossier aan het openbaar ministerie).

Einde werkstraf

Ofwel voert de veroordeelde alle uren uit. De werkstraf wordt afgesloten.

Ofwel voert de veroordeelde niet alle uren uit. De probatiecommissie kan het dossier terugsturen naar het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie beslist of het de vervangende straf al dan niet, of gedeeltelijk, toepast.

De wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie van 29 juni 1964 (B.S. 17 juli 1964) voorziet dat de werkstraf geheel of gedeeltelijk kan worden uitgesteld. Voor de werkstraf mag de duur van het uitstel niet meer dan 3 jaar bedragen. Als er aan het uitstel van de werkstraf een opleiding wordt gekoppeld moet de werkstraf volledig worden uitgesteld.

Maar…

De combinatie van een werkstraf met probatievoorwaarden kan een mislukking meebrengen van zowel de werkstraf als de probatiemaatregel. De praktische uitvoering van de maatregelen kan in de beide richtingen negatieve repercussies hebben. Bijvoorbeeld: de uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet naleving van werkstraf kan er voor zorgen dat de probatiebegeleiding opgeschort wordt.

Meer nog, een combinatie van maatregelen bemoeilijkt een heldere kijk op de juridische en administratieve aspecten, op het risico dat men loopt bij niet uitvoering en de persoonlijke investering op vlak van tijd bij de veroordeelde.

 

Pagina's